Signage

ساینیج (Signage) چیست؟عبارت ساینیج Signage در مفهوم کلی به معنای اطلاع رسانی دیداری و معمولا از طریق بوردها وتابلوها میباشد. به عبارت دیگر کلیه تابلوهای پیام رسانی را که دارای پیغامهایی برای بازدید کنندگانهستند را میتوان Signage نامید.…

اطلاعات بیشتر